İthalatı İzne veya Uygunluk Denetimine Tabi Eşya

İthalat rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde, uygulanacak prosedür ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile belirlenmektedir.
Bu düzenlemeler kapsamında ithalinde izin alınması gereken eşya ve ilgili Bakanlıkların bilgileri aşağıda sıralanmaktadır. Burada verilen bilgilerde değişiklikler olabildiğini; bu nednele güncel ve doğru bilgiyi Ticaret Bakanlığı’ndan edinebileceğinizi hatırlatmak isteriz. 
- İthali uygunluk denetimine tabi atıklar, kontrole tabi katı yakıtlar, bazı atık pil ve akümülatörler, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve denetimine tabidir.
- Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, “CE” işareti taşıyan bazı ürünler, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtlar, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, bazı oyuncaklar, bazı frekans ve/veya lisans kısıtlaması olan ürünler, bazı kişisel koruyucu ürünler, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri, bazı tıbbi cihazlar, bazı tarım ürünleri Ticaret Bakanlığının izin ve denetimine tabidir.
- İthali özel izne tabi maddeler ve müstahzarlar ve Sağlık Bakanlığınca denetlenen ürünler, Sağlık Bakanlığının iznine tabidir.
- Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabidir.
- Ozon tabakasını incelten maddeler ve bazı orman yetiştirme materyalleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gerekli izinlerine tabidir.
- Bazı tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca uygunluk belgesi düzenlenir.
- Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, bazı harp silahları ve bunların aksam ve parçaları, Milli Savunma Bakanlığının iznine tabidir.
- Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısına tabidir.
- Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, Şeker Kurumunun uygunluk yazısına tabidir.
- Haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uygunluk yazılarına tabidir.
- İthalinde garanti belgesi aranacak maddeler, Ticaret Bakanlığının onaylayacağı garanti belgesine tabidir.
- Karayolu taşıt araçları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazısına tabidir.
- Sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus maddeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.
- İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesine tabidir.
- Gübre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

İthalat Tebliğinde çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarının verecek oldukları izinler düzenlenmektedir. 2018 yılı İthalat Rejiminde 1 adet ithalat tebliği bulunmaktadır.
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
27.Madde Ekonomi Bakanlığı Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar ve sergilerde sergilenen eşya   -
39.Madde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Harp Silahları  
Üçüncü Kısım Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyoaktif Maddeler Uygunluk Yazısı
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
Üçüncü Kısım Şeker Kurumu Tatlandırıcılar Uygunluk Yazısı
Üçüncü Kısım Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Haritalar Uygunluk Belgesi
2014/6 yürürlükten kaldırılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü)
Beyaz eşya, elektrikli küçük ev aletleri, torna tezgahı, otomobiller, traktör, kamera, radyo, çocuk arabası vs. Garanti Belgesi
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
Üçüncü Kısım Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karayolu taşıtları Uygunluk Yazısı
Üçüncü Kısım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşya Uygunluk Yazısı
4.Madde Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(Sivil Havacılık GM) Kullanılmış makine (su türbinleri, gaz jeneratörleri, sanayide kullanılan ocaklar, dokuma tezgahları, ATM'ler, paletli traktörler vs.)  
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
Üçüncü Kısım Ekonomi Bakanlığı, TCMB, SPK Banknotlar ve kıymetli evraka mahsus kağıtlar, çekler Bazısı için Uygunluk Yazısı
(Diğerlerinin ithali belli kurumlara bırakılmış)
Üçüncü Kısım İçişleri Bakanlığı(Emniyet Genel Müdürlüğü) Patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar Uygunluk Yazısı
28.Madde Ekonomi Bakanlığı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojiler   -
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
Üçüncü Kısım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toluen, white spirit, benzol, iplikler ÇSGB'nin düzenlediği kontrol belgesi
29.Madde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım, Havacılık Bakanlığı Ozon tabakasını incelten bazı maddeler İzin Yazısı
(tebliğ kapsamı bazı eşyanın ithali ise yasaklanmıştır.)
40.Madde Ekonomi Bakanlığı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Azo-boyar maddeler 
(Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Üretimine İlişkin Tebliğ)
Elektronik Onay Kaydı
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
22.Madde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gübreler Uygunluk Yazısı
34.Madde Ekonomi Bakanlığı KSS ekinde yer alan kimyasallar İzin Yazısı
(tebliğ kapsamı bazı eşyanın ithali ise yasaklanmıştır.)
63.Madde Ekonomi Bakanlığı Vergileri V sayılı liste kapsamında askıya alınacak ürünler   -
 
Maddeler Yetkili Kuruluş Ürün Grupları Belge
56.Madde Ekonomi Bakanlığı GTS ülkeleri için hassas-hassas olmayan ürünler   -


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.