Sözlük

 • Beyan Sahibi
 • Beyan Sahibi Nedir?

  Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişidir.

 • Çıkış Gümrük İdaresi
 • Çıkış Gümrük İdaresi Nedir?

  Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresidir.

 • Dökme Eşya
 • Dökme Eşya Nedir?

  Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelerdir.

 • Elektronik Veri Değişimi
 • Elektronik Veri Değişimi Nedir?

  Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımıdır.

 • Elleçleme
 • Elleçleme Nedir?

  Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlerdir.

 • Eşya
 • Eşya Nedir?

  Her türlü madde, ürün ve değerdir.

 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması
 • Eşyanın Gümrüğe Sunulması Nedir?

  Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimdir.

 • Eşyanın Kayıt Yoluyla Rejime Geçişi
 • Eşyanın Kayıt Yoluyla Rejime Geçişi Nedir?

  Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasıdır.

 • Eşyanın Teslimi
 • Eşyanın Teslimi Nedir?

  Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimidir.

 • Eşyanın Tarife Pozisyonunun Belirlenmesi
 • Eşyanın Tarife Pozisyonunun Belirlenmesi Nedir?

  Yürürlükteki hükümlere uygun olarak, eşyanın girdiği; a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer cetvelin alt açılımlarının, b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt açılımlarının, Belirlenmesidir.

 • Fiili İhracat
 • Fiili İhracat Nedir?

  İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.

 • Giriş Gümrük İdaresi
 • Giriş Gümrük İdaresi Nedir?

  Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir.

 • Gümrük Beyanı
 • Gümrük Beyanı Nedir?

  Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır.

 • Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanım
 • Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanım Nedir?

  Eşyanın, bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesi işlemlerinden herhangi birine tabi tutulmasıdır.

 • Gümrük Gözetimi
 • Gümrük Gözetimi Nedir?

  Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemlerdir.
   

 • Gümrük İdaresi veya Gümrük İdareleri
 • Gümrük İdaresi veya Gümrük İdareleri Nedir?

  Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamıdır.

 • Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi
 • Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi Nedir?

  Eşyaya ait vergilerin ödenmesi veya kaldırılması veya teminata bağlanması veya beyannamenin iptal edilmesi veya eşyanın gümrüğe terk edilmesi veya imhası veya müsadere edilmesi işlemlerinden birinin yapılmasıdır.

 • Gümrüklenmiş Değer
 • Gümrüklenmiş Değer Nedir?

  Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek olan; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı; ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamıdır.

 • Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD)
 • Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) Nedir?

  Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen ve teminat hükmünde olan gümrüklerden geçiş belgesidir.

 • Gümrük Statüsü
 • Gümrük Statüsü Nedir?

  Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumudur.

 • Gümrük Vergileri
 • Gümrük Vergileri Nedir?

  İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümüdür.

 • Gümrük Yükümlülüğü
 • Gümrük Yükümlülüğü Nedir?

  Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğudur.

 • Gümrük Kontrolü
 • Gümrük Kontrolü Nedir?

  Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamalardır.

 • Gümrüklü Saha
 • Gümrüklü Saha Nedir?

  Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerler; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarıdır.

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP)
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) Nedir?

  Eşyanın sınıflandırılması yönünden “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme”nin ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak hazırlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan 12 rakamlı kodun ilk 6 basamağı eşyanın Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7 ve 8 inci rakamlar Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür kodunu, 9 ve 10 uncu rakamlar Türkiye’nin farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11 ve 12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılır. Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki 12 basamaklı koduna “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası” denir.

 • İhracat Gümrük İdaresi
 • İhracat Gümrük İdaresi Nedir?

  Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir.

 • İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü
 • İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü Nedir?

  Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünleridir.

 • İhracat Vergileri
 • İhracat Vergileri Nedir?

  a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler, ve
  b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yüklerdir.

 • İthalat Gümrük İdaresi
 • İthalat Gümrük İdaresi Nedir?

  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere, gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresidir.

 • İzin Hak Sahibi
 • İzin Hak Sahibi Nedir?

  Kendisine bir izin verilen kişidir.

 • İthalat Vergileri
 • İthalat Vergileri Nedir?

  a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler, ve b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yüklerdir.

 • Kişi
 • Kişi Nedir?

  Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığıdır.

 • Rejim Hak Sahibi
 • Rejim Hak Sahibi Nedir?

  Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişidir.

 • Risk Analizi
 • Risk Analizi Nedir?

  Tanımlanmış risklerin ne kadar sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımıdır.

 • Risk
 • Risk Nedir?

  Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit oluşturan, bir olayın ortaya çıkma ihtimalini.

 • Risk Yönetimi
 • Risk Yönetimi Nedir?

  Riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgi toplanması, risk analizi ve değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.

 • Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya
 • Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya Nedir?

  Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşyadır.

 • Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya
 • Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya Nedir?

  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümlerine göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyadır.

 • Tercihli Tarife Uygulaması
 • Tercihli Tarife Uygulaması Nedir?

  Tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulamasıdır.

 • Ticaret Politikası Önlemleri
 • Ticaret Politikası Önlemleri Nedir?

  Gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemlerdir

 • Toplu Teminat
 • Toplu Teminat Nedir?

  Bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere verilen teminattır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde Yerleşik Kişi
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde Yerleşik Kişi Nedir?

  a) Bu bölgede yerleşim yeri olan bütün gerçek kişiler; ve b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığıdır.

 • Türkiye Gümrük Bölgesi
 • Türkiye Gümrük Bölgesi Nedir?

  Gümrük Kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

 • Tercihli Tarife / Tercihli Gümrük Tarifesi
 • Tercihli Tarife / Tercihli Gümrük Tarifesi Nedir?

  İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasına denir. Tercihli tarife ile eşyaya daha düşük oranda gümrük vergisi uygulanır.

 • Uygunluk Değerlendirmesi / Uygunluk Denetimi
 • Uygunluk Değerlendirmesi / Uygunluk Denetimi Nedir?

  Bir ürünün piyasaya arz edilmeden önce mevzuata uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yürütülen işlemlerdir.

 • Uzlaşma
 • Uzlaşma Nedir?

  Gümrük Kanunu’na göre, gümrük idaresi tarafından yükümlülere tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile para cezaları hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare Kanunla belirlenen hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir.

 • Veri işleme tekniği
 • Veri işleme tekniği Nedir?

  5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimi ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesidir.

 • Yükümlü
 • Yükümlü Nedir?

  Gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişilerdir.

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Nedir?

  4458 sayılı Gümrük Kanununun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgedir.