Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Gümrük vergileri neye göre hesaplanır?

Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 
Gümrük tarifesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli,
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetveller,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak olan;
- Gümrük vergi oranları,
- Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergileri,
d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı ve tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamaları,
e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamaları,
f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları, 
g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamaları.
Yukarıda belirtildiği gibi, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve gümrük vergisi oranları, gümrük tarifesinin farklı unsurlarıdır. Dış ticarete konu olan eşyanın tarife sınıflandırmasına Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer verilir. Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları ise, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir. 

Ödeyeceğiniz gümrük vergisi hesaplanırken vergi matrahına gümrük tarifesinin unsurları uygulanır. Ad-valorem (yani fiyat veya değer üzerinden alınan) gümrük vergilerinde verginin matrahı eşyanın kıymetidir. 
Bu çerçevede, gümrük vergileri hesaplanırken üç temel faktör esas alınmaktadır: 
    1. Eşyanın tarife sınıflandırması
    2. Eşyanın menşei 
    3. Eşyanın gümrük kıymeti
İthalatınız sırasında uygulanacak olan gümrük vergisi oranı ve döviz kuru açısından gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz:
İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. Bu vergiler, gümrük beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli olan gümrük tarifesi unsurlarına göre hesaplanır. Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 4684 sayılı Kanun, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar, 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.