Geçici İthalat

Serbest dolaşımda olmayan eşyanızı ithalat vergilerinden tam veya kısmen muaf olarak ve ticaret politika önlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesine getirebilmeniz ve Türkiye Gümrük Bölgesinde belli bir süre kullandıktan sonra tekrar ihraç etmeniz mümkündür. Bu işlemler, gümrük mevzuatında “Geçici İthalat Rejimi” olarak adlandırılır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, rejime tabi tutulduğu süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.
Geçici ithalat rejimine tabi tutularak Türkiye’ye getirdiğiniz  eşyanızı kesin olarak ithal etmek isterseniz, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, aalınması gereken vergilerin ödenmesi  ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.
Geçici ithalat izni gümrük idarelerince verilir. 
Geçici ithalat rejimi kapsamında getirdiğiniz eşyayı kiralayamaz, ödünç veremez, bir başkasının kullanımına bırakamaz veya satamazsınız. 
Geçici İthalat Rejimi kapsamındaki eşyanın Türkiye’ye getirildikten sonra olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaması, işlem veya işçilik görmemesi gereklidir. Bu eşya,  Türkiye’ye girişteki giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka bir işleme tabi tutulamaz. 
Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.
Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami 24 aydır. Belli koşullarda özel süreler belirlenebilir. 
Geçici ithalat rejiminde süre hesaplanırken eşyanın yurt dışına gönderilebilmesi veya gümrük mevzuatınca istenen belgelerin (uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu vb.) alınması için geçen süreler dikkate alınmaz. Eşyanın rejimde kalış süresi, bu belgelerin alınması için yapılan işlemlerin başladığı tarihte durur ve işlemin bitiş tarihinden itibaren süre işlemeye devam eder. 
Geçici olarak ithal edeceğiniz eşyanızı ithalat vergilerinden ya tam muafiyet yoluyla ya da kısmi muafiyet yoluyla getirebilirsiniz. 
        1. Geçici İthalatta Tam Muafiyet: 
İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Cumhurbaşkanınca tespit edilir. 
Tam muafiyet kapsamında getirilebilecek eşyalara şu örnekleri verebiliriz: 
Ambalajlar, konteynerler, paletler, yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi, yardım malzemeleri, bedelsiz olarak gönderilen tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı, ilgili mevzuatile belirlenen canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat, mesleki teçhizat, sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat, ses, görüntü veya veri taşıyan eşya, turistik reklam malzemesi, pedagojik materyal ve bilimsel malzeme, eğitim, bilim veya kültürel etkinliklerle bağlantılı olarak ithal edilen diğer eşya, özel nitelikte eşya, numuneler, üretim araçları ve parçaları, sergilenmek ve satılmak amacıyla getirilen eşya, yedek parça, aksesuar ve ekipman. 
Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat alınır.
        2. Geçici İthalatta Kısmi Muafiyet:
Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan, tam muafiyet hükümlerine tabi olmayan veya tam muafiyet hükümlerine tabi olmakla birlikte gerekli koşulları taşımayan eşyanın, kısmi muafiyet uygulanarak geçici ithalat rejiminden yararlanması mümkündür. 
Kısmi muafiyetten yararlandırılmayan eşya, tam muafiyetten de yararlandırılmaz. 
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyaya ilişkin liste Cumhurbaşkanınca belirlenir. 
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir. 
Bu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir. 
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının %3’ü dışında kalan tutar için teminat alınır. Teminat, eşya ile ilgili ithalat vergilerini garanti altına almak amacıyla rejime giriş gümrük idaresince alınır. Eşyanın yeniden ihracından sonra, teminatın iadesi için giriş işlemini yapan gümrük idaresine başvurulması gereklidir. 
Aşağıda belirtilen eşya, geçici ithalat rejiminden yararlandırılmaz:
- Türkiye'ye ithali yasak olan eşya, 
- Tüketilebilir nitelikteki eşya, 
-Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya, 
- Ülke ekonomisine zarar verebileceği belirlenen eşya.
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, ithalat vergilerinin ödenmesi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması koşuluyla kesin olarak ithal edilebilir. 
Geçici ithalatı yapılan eşyanın ülkeye girşi sırasında hangi yöntemle gümrük beyanı yapılmışsa, aynı şekilde beyan edilerek yeniden ihraç edilir. Gümrük idaresi, eşyanın ülkeden çıkışı sırasında, giriş ayniyetine uygun olup olmadığını kontrol eder.
Geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca para cezası uygulanır. 
1. ATA Karnesi ile Beyan
Geçici ithalat işlemlerinizi ATA Karnesi ile yapabilirsiniz.
Gümrük idaresi, Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan karneleri kabul eder. 
ATA Karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan ve ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası bir gümrük belgesidir.
Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.
ATA karnesinin ibrazı, geçici ithalat rejimi için izin talebi olarak;
ATA Karnesinin tescili, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

2. CPD Karnesi ile Beyan
CPD Karnesi (Carnet de Passages en Douane - CPD)  ya da “gümrüklerden geçiş karnesi”, ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici kabulü için kullanılan belgedir. Ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilir. Teminat hükmündedir.
CPD Karnesi, Türkiye’ye kayıtlı taşıtların, yabancı gümrüklerden herhangi bir teminat bırakmaksızın geçişini sağlar. Türk gümrük idaresi açısından da, Türkiye’den çıkan taşıtların geri dönüşünün takip edilmesi için kullanılır. 
 


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.