Geçici İhracat

Gönderildiği ülkede geçici bir süre kaldıktan sonra ve bu süre zarfında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın Türkiye’ye getirilecek olan eşyanızın gümrük işlemleri “geçici ihracat” olarak adlandırılır.
Geçici olarak yurt dışına göndereceğiniz eşya ile ilgili bilgileri, eşyanın türüne göre aşağıda bulabilirsiniz: 
Ticari Nitelikte Olmayan Eşya
Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkardığınız ticari nitelikte olmayan eşyanızı üç yıl içerisinde değiştirilmeksizin geri getirmeniz gereklidir. Doğal afet, abluka, savaş hali gibi belirli koşullarda bu sürenin uzatılması mümkündür.
Taşıtlar 
Geçici çıkış yapan aracınızı üç yıl içerisinde Türkiye’ye geri getirmelisiniz. 
Ancak bu süre içerisinde, yurtdışında ağır hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet, getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karışıklık gibi beklenmeyen haller veya zorunlu sebeplerle Türkiye’ye geri getirilememesi durumunda, süre uzatımı yapılabilir. Süre uzatma talebi ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır, süre uzatmaya ilişkin dilekçeye ispat edici belgeler eklenir.
Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış bir devlet memuruysanız ve yurtdışına götürdüğünüz taşıtınızı, kanuni süresinden sonra geri getirmeniz halinde, görev sürenizin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli süre değişimi yapılarak, taşıtın Türkiye’ye girmesine izin verilir.
Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları
Sinema-televizyon filmleri ile ses bantlarını stüdyo banyo işlemleri veya post-prodüksiyon gibi işlemler için geçici olarak ihraç etmek isteyebilirsiniz. Buna ilişkin başvurunuzu doğrudan gümrük müdürlüklerine yapmalısınız. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Geri gelen sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarının ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak hesaplanır.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamındaki eşya
Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracı ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ihracatına ilişkin başvurular Ticaret Bakanlığına yapılır.
Bu eşyanın yurt dışında kalma süresi azami 3 yıldır, ancak bu süre Ticaret Bakanlığı’nca 3 yılı aşacak şekilde uzatılabilir. 
Ticari kiralama kapsamındaki eşya
Ticari kiralama eşyanın kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasıdır. Gerekli belgelerle gümrük idaresine başvurulur. Gümrük idaresinin onayladığı beyanname izin hükmündedir, ayrıca bir belge düzenlenmez.
Süre, 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ticari kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılabilir.
Finansal kiralama kapsamındaki eşya
Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan Türkçe tercümesi ile birlikte çıkış işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir. 
Finansal kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, azami 3 yıldır. Ancak bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar uzatılır.
Sergi ve fuar eşyası
Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.
Geçici ihracat işlemlerinde süre azami 3 yıldır. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilebilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.
Ek süre dâhil verilen sürelerden sonra geri getirilen eşya veya taşıtın vergileri serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre tahsil edilir ve usulsüzlük cezası uygulanır. Ancak, 3 yıllık azami süre aşılmaksızın gümrük idaresince verilen sürenin aşılması durumunda vergiler tahsil edilmeksizin yalnızca usulsüzlük cezası uygulanır.
Geçici ihraç ettiğiniz eşyanızı kesin ihracata dönüştürmek istemeniz durumunda, kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesi düzenlemeniz ve ihracat rejimine ilişkin tüm işlemlerin yerine getirmeniz gereklidir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.