İthal edeceğiniz eşya için ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

İthal edeceğiniz eşya için ödeyeceğiniz gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 
Gümrük tarifesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli,
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetveller,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak olan;
- Gümrük vergi oranları,
- Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergileri,
d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı ve tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamaları,
e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamaları,
f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları, 
g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamaları.
Yukarıda belirtildiği gibi, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve gümrük vergisi oranları, gümrük tarifesinin farklı unsurlarıdır. Dış ticarete konu olan eşyanın tarife sınıflandırmasına Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer verilir. Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları ise, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir. 
Ödeyeceğiniz gümrük vergisi hesaplanırken vergi matrahına gümrük tarifesinin unsurları uygulanır. Ad-valorem (yani fiyat veya değer üzerinden alınan) gümrük vergilerinde verginin matrahı eşyanın kıymetidir. 
Bu çerçevede, gümrük vergileri hesaplanırken üç temel faktör esas alınmaktadır:
    1. Eşyanın tarife sınıflandırması
    2. Eşyanın menşei 
    3. Eşyanın gümrük kıymeti
İthalat sırasında ödeyeceğiniz vergilerin türleri, oranları ve tutarları, ithal etmek istediğiniz eşyanın tarife sınıflandırmasının, menşeinin ve kıymetinin gümrük idaresi tarafından kontrol ve tespit edilmesini takiben belirlenecektir. 
İthalatınız sırasında uygulanacak olan gümrük vergisi oranı ve döviz kuru açısından gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz:
İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. Bu vergiler, gümrük beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli olan gümrük tarifesi unsurlarına göre hesaplanır. 
İthalat işlemlerinden hangi vergilerin alınacağının tek başına gümrük idaresi tarafından belirlenmediğinin altını çizmek isteriz. Türkiye’ye yapılan ithalattan gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır. Bu kanunlar uyarınca dış ticaret işlemlerine vergi koyma yetkisi olan kurumlar, hangi ürünlerin ithalatında hangi vergilerin, hangi oranda alınacağına karar verirler. Bu vergilerin çoğu ithalat gümrük işlemleriniz sırasında gümrük idaresi tarafından sizden tahsil edilir.
İthalattan alınan en yaygın ve başlıca vergiler gümrük vergisi, toplu konut fonu, ilave gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, dampinge karşı vergi, ek mali yükümlülük ve kaynak kullanımını destekleme fonudur.  
İthalat sırasında gümrük idaresi tarafından vergilendirmenin nasıl yapıldığı ve ödeyeceğiniz vergi türleri konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
İthalat işlemlerinde bazı durumlarda eşya Türkiye’ye ithal edildikten sonra kullanılacağı alana göre farklılaşan bir vergilendirme yapılabilir. Eşya için ödenecek gümrük vergisi oranları eşyanın öngörülen amaçlarla kullanımına göre değişiklik gösterebilir. Gümrük mevzuatında “Nihai Kullanım” olarak ifade edilen bu uygulama hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 4684 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar, ürkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.