Kıymetli maden, taş ve eşya nasıl ithal edilir?

Kıymetli maden, taş ve eşya ile ilgili tanımlar ve düzenlemeler kambiyo mevzuatında yapılır.
Buna göre, kıymetli maden, taş ve eşyanın dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde ithalat rejimi hükümleri uygulanmaz, gümrük idarelerine beyan verilmesi esastır. 
Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Bununla birlikte, belirli gümrük rejimleri/rejim kodlarında beyan edilen kıymetli maden ve taşın ayar evlerine analize gönderilerek analiz sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun da beyannameye eklenmesi zorunludur.
Ham elmasın ithalat işlemleri ham elmasın dış ticaretini düzenleyen mevzuat çerçevesinde ve Kimberley Süreci Sertifika Sistemi dahilinde yapılır. 
Ham elmasın ithal edilebilmesi için; 
- İhracat ülkesi makamları  tarafından Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun şekilde düzenlenmiş sertifika ibraz edilmesi, 
- Dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde hazırlanan, kurcalamaya dayanıklı ve mühürlü özel paketlerle sevk edilmiş olması, 
- Paketin sevkiyat esnasında açılmamış olması,
- Sertifika üzerinde kayıtlı bilgilerin tam ve doğru olması 
zorunludur. 
İthal edilen ham elmasların kontrolü, ilgili gümrük idaresinde orijinal sertifikaları ile birlikte İstanbul Altın Borsası tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde İstanbul Altın Borsası, ithal edilen ham elmasların karat ve değeri ile ilgili olarak ekspertiz raporu isteyebilir.
Kambiyo mevzuatı gereğince; yolcular beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler. Ancak, bundan daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının ülke dışına çıkarılması için, ülkeye girişte beyan edilmiş olması veya Türkiye'de satın alındığının ispatlanması gereklidir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.