İthalatta ne tür kontroller yapılır?

Türkiye’ye ithal edilen eşya, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ve dış ticaret politikasına dayalı olarak, farklı kurumlar tarafından farklı yasal düzenlemeler çerçevesinde kontrole tabi tutulur. Eşyanın Türkiye’ye ithaline izin verilip verilmeyeceğine bu kontroller sonucunda karar verilir. İthalatta yapılan kontrollerin kapsamı ve düzenlenen izinler konusundaki detaylı ve güncel bilginin bu kontrolleri yapmaya yetkili olan kurumlardan edinilmesi gereklidir.
İthalat işleminin farklı aşamalarında yapılması mümkün olan bu kontroller, risk esaslı olarak ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yürütülür. 
Bu kontrollerin, sizin ithalat işlemine ait gümrük beyanında bulunmanızdan önce yapılması halinde, kontrolün olumlu sonuçlandığını gösteren bilginin ya da belgenin gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine beyan edilmesi ya da verilmesi sizden istenir. 
Gümrük idaresi dışındaki yetkili kurumlar, kendi ithalat kontrollerini yapmadan önce, ithal etmek istediğiniz eşya ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesini sizden isteyebilirler. Örneğin bazı bitkisel ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gümrük idaresine verilmek üzere bir uygunluk belgesi düzenlenebilmesi için, ürünün çıkış ülkesinde düzenlenen bitki sağlık sertifikası gibi belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmesi gereklidir. 
İthalat kontrollerini yapmaya yetkili kurumlar tarafından bu kontroller sırasında sizden istenilen bazı belgelerin, eşyanız Türkiye’ye gelmeden önce temin edilmesi mümkündür. Ancak, ithal edeceğiniz eşya Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ürün güvenliği denetimine tabi ise eşyanızdan fiziken numune alınması gerekebilir. Bu durumda, kontrolün sonucunu gösteren belge ancak eşyanız Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenebilecektir. Hangi eşyanın ürün güvenliği denetimine tabi olduğuna dair güncel bilgiyi Ticaret Bakanlığı’ndan temin edebilirsiniz.
İthalat kontrollerinin, ithal etmek istediğiniz eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi sırasında yapılması mümkündür. Yetkili kurum tarafından yapılan kontrol sonucunda eşyanızın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyebilir. Bu durumda, eşya yüklü olduğu taşıttan indirilmeksizin mahrecine iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü alınarak üçüncü bir ülkeye transit edilir.
İthal edeceğiniz eşyanın, yetkili kurumlar tarafından gümrük beyannamesinin tescil edilmesinden önce kontrol edildiği durumlarda;
1-Eşyanızın Türkiye’ye ithaline izin verilmeyebilir. Bu durumda, eşyanızı mahrecine iade edebilir veya ilgili kurumun uygun görmesi halinde doğrudan veya serbest bölgeler üzerinden başka bir ülkeye transit olarak gönderebilirsiniz. Bu tür eşyayı, gümrük mevzuatı hükümleri uyarınca tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk etmeniz de mümkündür.
2-Eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğu tespit edilebilir. Bu eşyanın yurt dışı edilmesi gereklidir. Eşyanın Türkiye’de imha edilmesine veya gümrüğe terk edilmesine izin verilmez.
İthal edeceğiniz eşyanın, yetkili kurumlar tarafından gümrük vergilerinin ödenmesinden sonra kontrol edilmesi ve bu kontrol sonucunda eşyanın ilgili mevzuatına uygun olmadığının belirlenmesi halinde, sorumlu veya yetkili kurum tarafından ilgili kanun hükümleri ile öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz çıkan ürünün geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük mevzuatının öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı edilir.

İthalat işleminiz ile ilgili olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak muayene ve kontrol sonucunda, 
-Yapılan ithalatın bir yasaklık veya kısıntıya tabi olduğu, veya
-Eşyanın gümrük idaresi dışındaki bir kurum tarafından yapılan bir kontrole veya uygunluk denetimine tabi tutulmasının zorunlu olduğu, veya
-Eşyanın ithaline izin verilebilmesi için bir kurum veya kuruluştan bir iznin, bir lisansın, bir uygunluk veya yeterlilik belgesinin alınması gerektiği;
Ancak ithalatçı tarafından bu kontrol ve denetimlerin yaptırılmamış olduğu belirlenebilir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.