İstediğiniz her eşyayı ithal edebilir misiniz?

Cumhurbaşkanı ve ayrıca Ticaret Bakanlığı, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleriyle, ithalata belirli kısıtlamalar veya yasaklıklar getirmeye yetkilidir. 
Bu nedenle, ithal etmek istediğiniz eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasını belirledikten sonra, bu eşya ile ilgili olarak getirilmiş bir yasaklama veya kısıtlama olup olmadığını araştırmanız gerekecektir. Türkiye’ye ithal edilmesi yasak veya izne bağlı eşya ile ilgili detaylı bilgiyi takip eden başlıklarda bulabilirsiniz.
Türkiye’ye ithal edilecek eşyanın yeni ve kullanılmamış olması esastır. 
Türkiye’ye yapılan ithalata dair kural ve esasların belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejimi Kararına göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ülkemize ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve alınan iznin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gereklidir. 
Yalnızca “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ” ekindeki listeler kapsamındaki kullanılmış eşya için Ticaret Bakanlığına başvurarak izin almanızın gerekli olmadığını hatırlatmak isteriz. Buna göre, Tebliğ’e ekli listelerde yer alan kullanılmış eşyanın ithaline ya doğrudan izin verilmiş(kıymet şartı olanlarda kıymet şartını sağlaması kaydıyla) ya da Ticaret Bakanlığı dışında izni aranması gereken kurumlar belirlenmiştir.
Türkiye’ye ithalattaki yasaklık ve kısıtlamaları belirleyen düzenlemeler eşyanın tarife sınıflandırmasına ve GTİP numarasına dayanır. Eşyanın tarife sınıflandırması ve GTİP numarası hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Bazı eşyanın Türkiye’ye ithal edilmesi yasaktır. Türkiye’ye ithal edilmesi yasak olan eşyayı belirlemeye, birincil olarak Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Bu çerçevede, çevrenin korunması yönünden belirli atık, kimyasal madde ve hurdaların ithal edilmesinin yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Türkiye’ye ithal edilemeyecek olan eşya ile ilgili yasal düzenlemeler Ticaret Bakanlığınca yayımlanan ithalat ve ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri ile yapılmaktadır. Eşyanızın ithalatının bu düzenlemelerle yasaklanıp yasaklanmadığına dair güncel bilgiyi Ticaret Bakanlığı’ndan edinebilirsiniz.
Bazı eşyanın Türkiye’ye ithal edebilmek için izin almanız gerekir. Bu tür eşyanın gümrük ve dış ticaret mevzuatında “ithali izne veya uygunluk denetimine tabi eşya” olarak ifade edilir. Hangi eşyanın ithalatının izne veya uygunluk denetimine tabi olduğu, uluslararası anlaşmalar ve dış ticaret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu denetimler farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır.
İthalata başlarken, eşyanızın Türkiye’ye ithal edilmesi için herhangi bir kurum veya kuruluştan bir izin, lisans, uygunluk belgesi veya yeterlilik belgesi almanızın gerekli olup olmadığına dair güncel bilgiyi edinmeniz gereklidir.
Bazı eşyanın doğrudan bir ithalat yasağına tabi olmamakla birlikte, bu eşyanın ithalatı insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması bakımından izne tabi tutulur. Belirli şartları karşılamaması halinde bu eşyanın ithaline izin verilmez.
Örnek olarak; ülkemize elektronik eşya ithal edilmesi serbest olmakla birlikte; ithal edilmek istenen elektronik eşya, Türk Standartları Enstitüsü’nün uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu değerlendirmede ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrol, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren CE işaretini düzenleyen mevzuat çerçevesinde yapılır. Yapılan denetimde gerekli teknik koşulları karşılamadığı belirlenen elektronik eşyanın ithaline izin verilmez. Benzer şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine tabi tutularak, gerekli şartları taşımadığı anlaşılan gıda ürünlerinin ithaline izin verilmez.
Bazı eşyanın ise, arz ettiği özellikler itibariyle, yalnızca belirli kurum ve kişiler tarafından ithal edilebilir. Örneğin, standart işlenmemiş kıymetli madenler, ilgili borsa üyesi kuruluşlar tarafından; metal hurdalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği sanayiciler tarafından; akaryakıt ve madeni yağlar ise yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen firmalar tarafından ithal edilebilir. İthalat işlemlerinde, ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile belirlenmektedir. Bu Tebliğler yıllık olarak düzenlenmekte ve her yılın sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
Bu Tebliğlerle yapılan düzenlemelerde yıl boyunca değişiklik yapılmış olması mümkün olduğundan ithal etmek istediğiniz eşyanın bu Tebliğler kapsamındaki güncel durumu hakkında Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden bilgi almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.