Bedelli ithalat ve bedelsiz ithalat arasında hangi farklar vardır?

Bedelli ithalat; ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalattır. 
Bedelsiz ithalat ise; ithal edilen mallar için yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalattır. Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. 
Ticari bedelsiz ithalat, ticari faaliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar tarafından, Türkiye'de yerleşik veya faaliyet gösteren kamu ve özel sektör firma, kurum ve kuruluşlarına gönderilen ve karşılığında döviz transferi gerektirmeyen malların ithalatıdır.
Bedelsiz olarak eşya ithal edilebilmesi, serbest dolaşıma giriş için gereken diğer şartların da yerine getirilmesine bağlıdır. 
2006 yılında yapılan düzenlemelerle ithalat için geçerli olan madde ve miktar sınırlamaları kaldırılmıştır. 
Bedelsiz ithalatla ilgili olarak dış ticaret mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca: 
- Eşyanın, kullanılmış, eski, yatık veya defolu olması Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gereklidir.
- Kambiyo mevzuatı gerektirmediği için, bedelsiz ithalat işlemleri ile ilgili olarak Kambiyo Müdürlüklerine herhangi bir bildirimde bulunulmaz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.