Menşe ispat ve dolaşım belgeleri nasıl düzenlenirler?

Türkiye’den yaptığınız ihracat işlemlerinde menşe ispat veya dolaşım belgesi düzenlemeniz gereken hallerde, bağlı olduğunuz Ticaret veya Sanayi Odası’na ya da TESK veya TİM’e bağlı birliklere başvurmalısınız. Bu kuruluşlardan boş olarak temin edeceğiniz belgenin, ihracat işleminize ilişkin bilgilere göre doldurulması gereklidir. A.TR Dolaşım Belgesi ile menşe ispat belgelerinin Türkiye’den yapılan ihracat sırasında gümrük idaresince usulüne uygun şekilde vize edilmesi gereklidir. Menşe şahadetnamesi ise, Türkiye’den yapılan ihracat sırasında gümrük idaresince vize edilen bir belge değildir. 
Bakanlığımızca 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Otomasyonu Sistemi (MEDOS) Projesi ile ihracatta kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin elektronik olarak onaylanması ve vize edilmesini sağlayan yeni bir sistem geliştirilmiştir. 
Söz konusu projenin hayata geçirilmesinden önce, A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin ihracatçılar veya yasal temsilcileri tarafından düzenlenmesinin ardından TOBB, TİM ve TESK tarafından onaylanması ve bunu müteakip gümrük idareleri tarafından vize edilmesi gerekmekte idi. Projenin hayata geçirilmesinin ardından ise ihracatçıların söz konusu kurumları fiziki olarak ziyaret etmesine gerek kalmaksızın elektronik ortamda mezkûr belgeleri düzenlemesine imkân sağlanmış, onay ve vize aşamaları elektronik ortama aktarılmıştır. 
Hali hazırda ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgeleri ( A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi) yalnızca elektronik ortamda düzenlenmektedir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, 75/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. Maddesi çerçevesinde yürütülen tercihli ticaret uygulamalarına ilişkin mevzuat'ta yer almaktadır.