Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

İthalatta gümrük idaresinin vergilendirme prosedürü nasıldır?

Dış ticaret faaliyetleriniz kapsamında Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yaptığınız dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine bir bildirimde bulunmanız gereklidir. Bu bildirime “gümrük beyanı” denir. 
Gümrük beyanınızda yer alan bilgiler, eşyanıza hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler. Gümrük beyanınızda verdiğiniz bilgilerin doğruluğu gümrük idaresi tarafından kontrol edilir. Beyanın kontrolü ve eşyanızın muayenesi sonucunda eşyanız için ödemeniz gereken vergiler belirlenir. Vergi kaybına neden olan bir husus veya usulsüzlük belirlenirse gümrük mevzuatı uyarınca öngörülen para cezası uygulanır.
İthalattan kaynaklanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğünüz, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. Bu vergiler, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan gümrük tarifesi unsurlarına göre hesaplanır. 
Size bildirilen vergileri ödemeniz halinde ithalattan doğan gümrük yükümlülüğünüz sona erer. Vergileri ödemenizden veya mümkün olması halinde bu vergileri karşılayacak kadar teminat vermenizden sonra eşyanız size teslim edilir ve gümrük işlemleri bitirilmiş olur. Bilgisayar sisteminde gümrük beyannamesinin işlemleri sonuçlandırılarak beyanname kapatılır.
Size tebliğ edilen gümrük vergilerine süresi içinde itiraz etmez veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurmaz iseniz, bu vergiler bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir. Dava açmışsanız ve mahkeme aleyhinize karar verirse, bu kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte bu vergiler tahsil edilebilir hale gelir.
Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.
Gümrük işlemleriniz nedeniyle ödemeniz gereken gümrük vergilerini ve para cezalarını ticari bankalar ve kamu saymanlıkları aracılığı ile veya GÜMKART ile ödeyebilirsiniz. GÜMKART, ilgili bankanın POS cihazı bulunan gümrük saymanlıklarında kullanılabilen bir ödeme aracıdır. GÜMKART’ı kullanarak yalnızca bu kartın sahibi olan firmanın gümrük beyannameleri ile ilgili gümrük vergilerinizi ödemeniz mümkündür. 
Gümrük beyannamesinin 5 yıl süre ile saklanması kanunen zorunludur.
Gümrük idaresinin ödemeniz için size bildirdiği vergilere ve cezalara itiraz edebilir veya gümrük idaresi ile uzlaşma prosedüründen yararlanabilirsiniz. İtiraz ve Uzlaşma prosedürleri ile ilgili bilgilere takip eden başlıklarda yer verilmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.