Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Geri verme veya kaldırma işlemi hangi durumlarda yapılır?

Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. 
Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. 
Bu vergiler ilgiliye tebliğ edilmesi ve ilgilinin 3 yıl içerisinde gümrük idaresine başvurması halinde geri verilir veya kaldırılır. 
Bu gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılması için yapılan talepler kabul edilmez. 
Gümrük idaresinin yaptığı kontrol ve denetlemelerde gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması durumlarından birinin var olduğu belirlenirse, geri verme veya kaldırma işlemi gümrük idaresi tarafından doğrudan yapılır.
Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi halinde de ödenmiş olan gümrük vergileri ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu talebin gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla başvuruda bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekir.
Yine belli koşullar altında, beyannamenin tescili tarihi itibariyle ithalatçı tarafından kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu nedeniyle kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması da mümkündür. 
Ayrıca, gümrük vergileri yukarıda belirtilen haller dışında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.