Gümrük beyannamesine eklenmesi zorunlu olan belgeler hangileridir?

Gümrük beyannamesine, eşyanın kimler arasında ticaret konu edildiğini, nasıl taşındığını, beyanname kapsamındaki malın bir laboratuvar tahliline veya analize tabi tutulup tutulmadığını, eşya herhangi bir izne tabi ise bu iznin alınıp alınmadığını, eşyanın vergi indiriminden veya muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağını ve eşyanın değerini gösteren belgeler eklenir. Gümrük beyannamesine hangi belgelerin ekleneceği ithalat işleminin niteliğine, eşyanın niteliğine, ticaret yapılan ülkeye göre farklılık gösterir.
Gümrük beyannamesine eklenmesi zorunlu olan belgeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgeler,
2. Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükümleri gereği, gümrük beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgeler,
3. İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin belgeler,
4. İlgili gümrük rejimleri itibariyle, beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen ayniyat tespitine ilişkin belgeler,
5. Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin olarak yetkili kurumlarca yapılacak kontrollerin sonuçlarını gösteren ve Bakanlıkça belirlenen izin veya belgeler.
Burada sayılan belgeler ile bağlantılı kavramlar olan:
-Gümrük rejimleri (gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım) hakkında bilgi almak için buraya
-Eşyanın gümrük kıymeti konusunda bilgi almak için buraya
-Tercihli ticaret anlaşmaları konusunda bilgi almak için buraya
-Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.
-Türkiye’ye ithali izne veya uygunluk belgesine bağlı eşya için yetkili kurumlar tarafından yapılacak kontroller ve ticaret politikası önlemleri ile ilgili daha detaylı bilgileri bu rehberin “İthalat” bölümünde bulabilirsiniz.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.