Vergilendirme Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 26.10.2018

Ödemeniz için size bildirilen gümrük vergilerine ve para cezalarına itiraz edebilir misiniz?

Gümrük idaresi tarafından size bildirilen gümrük vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama vereceğiniz bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.
Gümrük idaresi, itirazınızı otuz gün içinde karara bağlayarak kararını size bildirir. Ancak, Gümrük idaresi tarafından bu süreye uyulması mümkün değilse, belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, Gümrük idaresi, yukarıda belirlenen sürenin dolmasından önce size süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verir.
Gümrük idaresinin itirazınızı reddetmesi halinde, idarenin red kararına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurabilirsiniz. 
Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay’da ve İdare mahkemelerinde altmış gün ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
Size tebliğ edilen gümrük vergilerine süresi içinde itiraz etmez veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurmaz iseniz, bu vergiler bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir. Dava açmışsanız ve mahkeme aleyhinize karar verirse, bu kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte bu vergiler tahsil edilebilir hale gelir.
Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı gümrük idareleri nezdinde itiraz edilmesi ödeme süresini keser. Ödeme süresi idarenin ya da yargı mercii kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlar.
Beyannamenin tescili nedeniyle bir gümrük yükümlülüğü doğmuşsa, gümrük vergileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya size teslim edilmez. Ancak, bu hüküm kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygulanamaz.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez. Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.