Özel tertibatlı engelli aracı ithal edecek kişilerde aranan şartlar nelerdir?

Özel tertibatlı araç ithal edecek olan kişinin ortopedik özürden kaynaklanan bir engelinin bulunması gerekir.

Ortopedik özür ibaresi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucunda, bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle alt ve üst ekstremitelerin sakat olmasını ifade eder.

Kişinin engelli olma durumuna göre iki şekilde araç ithali yapılmaktadır:
1- Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali,
2- El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali.

Bu kişilerin;
a-    Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları halinde, ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmek suretiyle getirdikleri;
b-    Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmaları halinde ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendilerine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan,
özel tertibatlı aracı vergi muafiyetinden yararlanarak ithal edebilirler.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.